کنترل نقاط مختلف از رسانه های محیطی یک عملیات زمان بر برای مشتریان محسوب می‌شود.
ما این مساله را با روند انجام کلیه مراحل مانیتورینگ و کنترل برای مشتریان آسان کردیم.
گزارش‌های روزانه از تیم مانیتورینگ کمپین های تبلیغات محیطی ما، باعث اطمینان خاطر مشتریان نوند می‌شود.