ما بر این عقیده هستیم که هویت برند تنها طراحی لوگو نیست بلکه اعتبار شماست. در صورت نداشتن راهنمای هویت بصری شایسته، اعتبار برند زیر سوال می‌رود. هویت برند تجربه مشتری را در هر تاچ پوینتی تحت تاثیر قرار می‌دهد.
چه از آن آگاه باشند چه نباشند ، هویت برند شما روی دیدگاه مشتری از همه چیز تاثیر میگذارد، از ارتباط گرفته تا شهرت و اعتبار.
هویت برند مجموع ظاهر برند ، حسی که برند به مشتری القا می‌کند و ‌صدای برند شماست پس مطمئنا نمیخواهید احساس اشتباه منتقل کنید .