سال همکاری :

1392 - 1394

خدمات :

برنامه ریزی رسانه ای

خرید رسانه

طراحی کمپین محیطی

عکاسی تبلیغاتی

مدیریت شبکه های اجتماعی

تبلیغات شبکه های اجتماعی