سال همکاری :

1382-1387

خدمات :

برنامه ریزی رسانه ای

خرید رسانه

طراحی کمپین محیطی

تولید فیلم تبلیغاتی

راه کارهای یکپارچه

عکاسی تبلیغاتی

طراحی پیام کلامی / تصویری