سال همکاری :

1385-1386

خدمات :

برنامه ریزی رسانه ای

خرید رسانه

عکاسی تبلیغاتی

طراحی کمپین