سال همکاری :

1378-1381

خدمات :

برنامه ریزی رسانه ای

خرید رسانه

عکاسی تبلیغاتی

طراحی کمپین محیطی