سال همکاری :

1395 - 1396

خدمات :

برنامه ریزی رسانه

طراحی کمپین محیطی

تبلیغات آنلاین

عکاسی تبلیغاتی

راه کارهای یکپارچه

هویت برند

تحلیل فضای کسب وکار

تبلیغات ورزشی

طراحی پیام کلامی / تصویری