سال همکاری :

1396-1397

خدمات :

برنامه ریزی رسانه ای

مدیریت شبکه های اجتماعی

تبلیغات شبکه های اجتماعی

تبلیغات چاپی

تبلیغات ورزشی

طراحی کمپین دیجیتال

عکاسی تبلیغاتی

راه کارهای یکپارچه

طراحی پیام کلامی / تصویری